آدرس: رشت، بلوار نماز، روبروی کمیته امداد، جنب مرکز آنکولوژی، آکادمی زبان آموز

تلفن: 981333757488+

همراه: 989117499904+

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه شیفت عصر از ساعت 15 تا 21 (پنج شنبه ها  چرخشی)