نكته اول: افزودن اطلاعات؛ استفاده از و در ابتداى جمله
يكى  از معمول ترين روش ها استفاده از in_addition# است، خواه در ابتداى جمله  (با يك كاما پس از آن) و يا در وسط جمله (محصور شده با دو كاما) .
🗣  After the election, we asked whether the parties should change their  leaders. In addition, we asked about voting preferences. .
🗣 All students are required to take the language units, in addition, to choose a program of study from other units. .
👩🏼‍🏫 استفاده از and در ابتدای جمله غیر رسمی است و ارزش نوشتار رسمی را کاهش می دهد. .
⚠️ People have always tried to turn their dream into reality. And they still continue to do so.

معنی لغات دشوار مثال ها را در زیر
پست دنبال کنید:
.
1. Election
2. Party
3. Voting
4. Preference
5. To be required to

۱. انتخابات
۲. حزب
۳. رای دادن
۴. ترجیح
۵. باید


.
مهارت هاى نوشتارى خود را براى آزمون آيلتس ارتقا دهيد: .
👩🏼‍🏫 نكته اول: افزودن اطلاعات؛ استفاده از other يا another
.  🗣 One type of skin cancer is caused when skin is exposed to short  bursts.Other types of skin cancer are associated with continued  exposure. .
🗣 It is important to get your performers to keep the  microphone as still as possible. Another point for them is not to speak  directly at the microphone. .
👩🏼‍🏫 نكته: اسم هايى كه با other و another مى توان همنشين كرد: .
📌Collocation: point, aspect, example, feature, issue, problem,
question .
👩🏼‍🏫 معنى كلمات دشوار مثال ها را در زير تصوير دنبال كنيد.
1. Cause
2. Expose
3. Type
4. To be associated with
5. Continued
6. Exposure
7. Aspect
8. Feature
9. Issue
10. Collocation
١. سبب شدن
٢. در معرض قرار دادن
٣. نوع
٤. مرتبط بودن با
٥. ادامه داده شده
۶. در معرض قرار گیری
۷.جنبه
۸. ویژگی، خصیصه
۹. مورد، مشکل، مساله
۱۰. هم نشینی، کنار هم قرار گرفتن